Vedtægter

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Vejle Oasekirke 30. august 2007, opdateret på generalforsamling 20. marts 2010 og 6. november 2015.

§ 1 Navn

1. Menighedens navn er Vejle Oasekirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed.

2. Menighedens hjemsted er Vejle.

§ 2 Formål og grundlag

§ 2.1 Menighedens målsætning er

 • At være en levende menighed
 • At være en hel menighed
 • At være en fuldt funktionsdygtig menighed
 • At være en karismatisk menighed
 • At være en næstekærlig menighed
 • At være en missionerende menighed.

Vi lægger derfor vægt på

 • At afholde gudstjenester med god plads til lovsang og forkyndelse
 • At der er balance mellem ånd og form, ritual og frihed
 • At mødes i mindre fællesskabsgrupper, hvor vi støtter og opmuntrer hinanden
 • At alle skal føle sig værdifulde og uundværlige for fællesskabet
 • At det skal være sjovt og lærerigt at være barn i vores menighed
 • At give evangeliet videre til alle mennesker – gennem ord og konkrete handlinger.

§ 2.2 Grundlag

Menigheden bygger på den grundvold, som i Det nye Testamente er:
a. Jesus Kristus selv (1.Kor.3,11)
b. Bibelen (apostlenes og profeternes grundvold – Efes.2,20)
c. Guds kirke (sandhedens søjle og grundvold – 1.Tim.3,15)
d. Bekendelsen til Jesus Kristus, den levende Guds Søn (Matt.16,16)
e. Efterlevelsen af Jesu lære (Matt.,7,24)

Vi vedkender os desuden vores evangelisk-lutherske arv samt den nikænske trosbekendelse og den athanasianske trosbekendelse.

Vi er inspireret af den karismatiske fornyelse og tilknyttet Dansk Oases menighedsnetværk.

§ 3 Organisation

§ 3.1 Tilknytning

Menigheden er medlem af Dansk Oases Menighedsnetværk.

§ 3.2 Medlemskab

1. Optagelse i menigheden kan ske på grundlag af dåb og oplæring.

2. Som medlemmer kan optages personer, 

 • der er fyldt 18 år, jfr. dog pkt. § 3.2.5
 • som er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn
 • som gennem samtale med en af præsterne eller en fra menighedsledelsen tilkendegiver forståelse for og tilslutning til menighedens formål og grundlag jf. § 2
 • som deltager i menighedens liv.

3. Anmodningen om optagelse sker ved henvendelse til menighedens præst/præster eller formand. Ansøgning om medlemskab sker skriftligt.

4. Medlemskab omfatter hjemmeboende børn under 18 år.

5. Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden uden stemmeret. Stemmeret opnås ved det fyldte 18. år. Medlemmer i alderen 15-17 år har dog møde- og taleret til menighedens årsmøde.

§ 3.3 Forventninger til medlemmer

Det forventes, at alle medlemmer

 • ønsker at leve som Jesu disciple
 • bidrager til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner
 • respekterer menighedens præst og lederskab med de rettigheder og pligter dette indebærer ifølge Det nye Testamente.

§ 3.4 Ophør af medlemskab

1. Udmeldelse af menigheden sker ved skriftlig tilkendegivelse over for menighedens præst eller formand.

2. Hvis et medlem ophører med at deltage i menighedens liv, eller hvis et medlem kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter eller værdier, tager lederskabet eller præsten initiativ til en eller flere samtaler med medlemmet med henblik på at støtte op om og gå i dialog med medlemmet.

3. Lederskabet kan herefter beslutte at udmelde medlemmet. Lederskabet skal dog i den situation undersøge muligheden for at hjælpe medlemmet videre til et andet kristent fællesskab, såfremt medlemmet måtte ønske det.

§ 3.5 Årsmødet

1. Årsmødet er menighedens øverste myndighed, og ordinært årsmøde afholdes i årets 1. kvartal.

2. Det forventes at alle stemmeberettigede medlemmer deltager i årsmødet. Eventuelt afbud meddeles skriftligt.

3. Årsmødet indvarsles mindst 4 uger forud på den måde, hvorpå menighedens aktiviteter sædvanligvis bekendtgøres. Forslag, som ønskes sat under afstemning på årsmødet, skal indsendes til menighedsledelsen senest 14 dage før årsmødet. Senest en uge før årsmødet gøres endelig dagsorden tilgængelig for medlemmerne. Denne dagsorden angiver hvem der er på valg, opstillede kandidater samt indkomne forslag.

4. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende faste punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Årsberetning fra formanden
 • Økonomiberetning ved kassereren
 • Menighedens mål og visioner
 • Behandling af indkomne forslag
 • Godkendelse af regnskab for det forgangne år og budget for det kommende
 • Valg til lederskabet
 • Valg af 2 revisorer (én intern revisor og én ekstern revisor - se pkt. 4.4.)
 • Evt.

5. Forslag til nye medlemmer af lederskabet skal være formanden for menighedsledelsen i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

6. De på årsmødet behandlede anliggender afgøres med simpelt stemmeflertal.

7. Til beslutning om vedtægtsændringer eller menighedens opløsning kræves dog, at beslutningen er tiltrådt af mindst 2/3 af de på årsmødet repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

8. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde med mindst 14 dages varsel. Dette kan ske på foranledning af mindst 2/3 af menighedsledelsen eller 1/3 af menighedens medlemmer.

§ 3.6 Ledelse

1. Menighedens daglige ledelse varetages af et lederskab, som består af seks af menighedens medlemmer samt præsten/præsterne. Der kan være en ubesat plads. Der arbejdes frem imod en opgavefordeling, der er inspireret af Ny Testamentes differentierede opgaveforståelse. Lederskabets medlemmer vælges efter indstilling fra lederskabet eller efter skriftlig indstilling fra mindst tre af de stemmeberettigede medlemmer (excl. den opstillede). Deres funktionsperiode er to år. Halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. På årsmødet kan desuden vælges op til to suppleanter med en funktionsperiode på et år.

2. Lederskabet har det overordnede åndelige ansvar for menighedens lære og aktiviteter.

3. Medlemmer af lederskabet skal forpligte sig på de bibelske krav til åndelige ledere og skal ved underskrift erklære sig i overensstemmelse med menighedens grundlag og formål som formuleret i § 2.

4. Hvis et medlem af lederskabet træder ud af lederskabet mellem to årsmøder, kan lederskabet indkalde en suppleant eller indkalde til ekstraordinært møde (svarende til bestemmelserne i § 3.5.2 og 3.5.4), hvor der vælges et nyt medlem af lederskabet. Denne går ind i den valgperiode det udtrædende medlem havde. Ved orlov kan der indkaldes en suppleant i orlovsperioden.

5. Lederskabet vælger blandt de valgte medlemmer en formand.

6. Ved stemmelighed gælder formandens stemme for 2.

7. Den valgte del af lederskabet er ansvarlig for i samarbejde med den øvrige menighed at udpege menighedens præst(er), som er ”født(e)” medlem(mer) af lederskabet. Det er også lederskabet, der kan afskedige præsten/præsterne. Lederskabet kan uddelegere en del af den daglige ledelse af menigheden til præsten/præsterne.

8. Lederskabet er menighedens praktiske og økonomiske ledelse. Lederskabet fastsætter selv sin dagsorden. Beslutninger træffes normalt i enighed; i tilfælde af afstemning afgøres en sag ved stemmeflertal. Beslutning om ophævelse af et medlems medlemskab af menigheden skal ske med 2/3 flertal i det samlede lederskab.

§ 3.7 Menighedens ophør

Ved opløsning af menigheden overgår alle aktiver til ”Dansk Oase” eller et lignende arbejde lokalt eller i Danmark.

§ 4 Regnskab og revision

§ 4.1 Lederskabet udpeger en kasserer til at varetage menighedens økonomi. Kassereren kan vælges uden for lederskabet.

§ 4.2 Menighedens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 4.3 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af menighedens drift, aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler og god regnskabsskik.

§ 4.4 Revision af menighedens regnskab foretages af én intern revisor og én ekstern revisor, som vælges på årsmødet. I tilfælde af at der vælges en registreret revisor som ekstern revisor bortfalder intern revisor.

§ 4.5 Menigheden betaler tiende af alle indtægter. Lederskabet afgør i samråd med den øvrige menighed, hvilke gode formål tienden skal tilfalde.

§ 5 Tegningsregler

1. Ved køb, salg og/eller leje af fast ejendom tegnes menigheden af det samlede lederskab.

2. Menigheden hæfter med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke de enkelte medlemmer af menigheden personlig hæftelse. Medlemmer af lederskabet kan blive pålagt personlig hæftelse ved dårlig embedsføring.